СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767

3. Місцезнаходження 87515, м. Маріуполь, вул.. Євпаторійська, б.49

4. Міжміський код, телефон та факс 0629332406; 0629530115

5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://su112.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Прийняття рішення про виплату дивідендів.


II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 21.04.2017р. Протокол №26 ;Наглядовою радою 24.04.2017 року (протокол №1) визначена дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, станом на 15.05.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi 360977,31 грн . Оголошено дивiденди в розмiрi 1,07грн на 1 акцiю. Строк виплати дивiдендiв -25.05.2017р по 21.10.2017р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - виключно грошовими коштами перерахуванням на банковськi рахунки акцiонерiв/або поштовим відправленням/ в повному обсязi.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

        

Директор _______________________ В.І. Проценко
Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №80 від 27.04.2017р.