СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
28.02.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №19) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р, прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме додаткової угоди до Договору субпідряду на виконання додаткових робіт з виготовлення та монтажу металевих конструкцій на суму не більше 2 113 537,00грн.(у т.ч. ПДВ) та загальною сумою за договором субпідряду 20 438 04>0,11грн(у т.ч. ПДВ). Строк виконання робіт за додатковою угодою 38діб з дати підписання;
предмет правочину є Договір субпідряду з додатковими угодами на виконання робіт з виготовлення та монтажу металевих конструкцій по об’єкту «Будівництво комплексу машини безперевного лиття заготовок №4» на ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з 02.12.2016р до 31.12.2018р.
ринкова вартість послуг визначена відповідно до законодавства становить 20 438,0тис.грн.;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р. становить 35 334,0тис.грн;
співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 57,8423%;
Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Проценко В.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
01.03.2018
(дата)
Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №44 від 03.03.2018р.