СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
  2. Код за ЄДРПОУ 01413767
  3. 3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49
  4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
  5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
  7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).19.01.2018р. Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №15) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ПП «ВЕСТ ТРАФІК» (Продавець) значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу транспортного засобу на загальну суму 442 100,00грн.(у т.ч. ПДВ) дією з моменту підписання та до повного виконання Сторін договору своїх зобов’язань ;

Предмет правочину:є Договір купівлі-продажу транспортного засобу – автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CRAFTER (рік випуску 2012р) та строком дії договору з моменту підписання і діє до повного виконання Сторін договору своїх зобов’язань;

Ринкова вартість майна  визначена відповідно до законодавства: 442,1 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна  до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,77907%;

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 21.04.17р.) ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» визначені додаткові критерії для договорів купівлі-продажу необоротних активів для віднесення правочину до значного правочину граничною вартістю у сумі свище 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Директор

 

 

 

Проценко В.І.

  

 

20.01.2018р.

 

Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №15 від 23.01.2018р.