СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
  2. Код за ЄДРПОУ 01413767
  3. 3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49
  4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
  5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
  7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

11.01.2018 Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №14) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме Договору субпідряду на виконання робіт з укрупнительної збірці, монтажу металевих конструкцій, технологічного та нестандартного і допоміжного обладнання на загальну суму не більше 6 480 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) протягом 2018року; ;

Предмет правочину: є Договір субпідряду на виконання робіт з укрупнительної збірці, монтажу металевих конструкцій, технологічного та нестандартного і допоміжного обладнання по об’єкту «Реконструкція систем газоочистки агломашин №7-12(зона спікання) та реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин  №7-12 ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту підписання до 31.12.2018р.;

Ринкова вартість  послуг визначена відповідно до законодавства: 6480 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості послуг до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,07646%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Директор

 

 

 

Проценко В. І.

  

 

12.01.18р.

 

Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №10 від 16.01.2018р.