СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 01413767

3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49

4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86; 067-621-16-51 ф.0629-53-01-15

5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).05.03.2018р.  Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №21) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме додаткові угоди до Договору субпідряду на виконання додаткових робіт з монтажу металевих конструкцій та обладнання на суму не більше 146 280,72грн.(у т.ч. ПДВ) та загальною сумою за договору субпідряду 16 166 280,72грн(у т.ч. ПДВ). Строк виконання робіт за додатковими угодами за графіком к договору;

предмет правочину є Договір субпідряду з додатковими угодами на виконання робіт з  монтажу металевих конструкцій та обладнання по об’єкту «Реконструкція систем газоочистки агломашин №1-12(зона охолодження) та реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин №7-12 (зона спікання) на ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з 25.04.2017р до 31.12.2018р.

ринкова вартість  послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 16 166,0тис.грн.;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р. становить 35 334,0тис.грн;

співвідношення ринкової вартості  послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 45,7520%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Директор

 

 

 

Проценко В.І

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

 

06/03/18

(дата) 

 

Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №48 від 12.03.2018р.