СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767

3. Місцезнаходження 87515, м. Маріуполь, вул.. Євпаторійська, б.49

4. Міжміський код, телефон та факс 0629332406; 0629530115

5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://su112.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.


II. Текст повідомлення

1)26.05.17г. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №2) відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.17р. по 21.04.2018р., прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» - «Покупець» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»- «Постачальник» значного правочину, а саме додаткові специфікацій до Договору поставки №П-279380/11/15 від 18.01.2016г. на загальну суму не більше 10000000,00грн. протягом 2017року та загальної суми договору не більше 20000000,00грн. протягом терміну його дії. Предмет правочину специфікації до Договору поставки №П-279380/11/15 про закупівлю металопродукції в асортименті протягом терміну дії до 31.12.2017р.;Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства загальної суми за договором: 20000,0тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850,0тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 80,4829%. Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що передбачені законодавством. 2)26.05.17г. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №2) відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.17р. по 21.04.2018р., прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» - «Постачальник» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ІНЖИНІРИНГ»- «ПОКУПЕЦЬ» значного правочину, а саме додаткові специфікацій до Договору поставки №1081/16 від 23.12.2016г. на загальну суму не більше 20000000,00грн. протягом 2017року та загальної суми договору не більше 42500000,00грн. протягом терміну його дії. Предмет правочину специфікації до Договору поставки №1081/16 про постачання продукції – металеві конструкції протягом терміну дії до 31.12.2017р.; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства загальної суми за договором: 42500,0тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850,0тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 171,02616%. Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що передбачені законодавством.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

        

Директор _______________________ В.І. Проценко
Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №101 від 31.05.2017р