СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767

3. Місцезнаходження 87515, м. Маріуполь, вул.. Євпаторійська, б.49

4. Міжміський код, телефон та факс 0629332406; 0629530115

5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://su112.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.


II. Текст повідомлення

1). 25.07.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №5) відповідно до ст.72 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р, прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме додаткової угоди до Договору субпідряду №6П/17/1226/17 (на будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи) на загальну суму не більше 7 560 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) протягом 2017року та загальної суми договору не більше 16 020 000,00грн. (у т.ч. ПДВ);
Предмет правочину: є додаткова угода до Договору субпідряду №6П/17/1226/17 на виконання робіт по укрупнювальному складанню та монтажу обладнання рукавного фільтра і пентхауса зони спікання АК№2 по об’єкту «Реконструкція систем газоочистки агломашин №7-12(зона спікання) та реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин №7-12 ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту підписання до 31.12.2017р.;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 16 020тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24 850тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 64,4668%;
Статутом ПрАТ "СУ№112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" не визнанні додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

        

Директор _______________________ В.І. Проценко
Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №140 від 27.07.2017р