СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
  2. Код за ЄДРПОУ 01413767
  3. 3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь Євпаторійська, б.49
  4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
  5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
  6. Веб сторінки в мережі Інтернет - su112.com.ua
  7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1). 10.10.2017р. Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №10) відповідно до ст.72 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме  Договору субпідряду на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на загальну суму не більше 5 040 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) строком виконання робіт з 12.10.17-03.01.2018р. ;

Предмет правочину: є  типовий Договір субпідряду ТОВ «ММІ» на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи обладнання газоочистки на об’єкті ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту підписання до 31.12.2018р. Суттєві події – коливання валютного ринку;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5040 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 20,28169%;

Статутом ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Директор

 

 

 

Проценко В.І.

 

Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №194 від 12.10.2017р.