СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

ЗМIСТ:

 • Титульний аркуш
 • Змiст
 • III Oсновні відомості про емітента.pdf
 • V Інформація про посадових осіб емітента.pdf
 • VI_ Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.pdf
 • XI_ Опис бізнесу.pdf
 • XVI_ Текст аудиторського висновку (звіту).pdf
 • 3_ Основні відомості про емітента_ 3_5_ Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.pdf
 • 4_ Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).pdf
 • 6_ Інформація про посадових осіб емітента_ 6_1_ Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.pdf
 • 8_ Інформація про загальні збори акціонерів.pdf
 • 9_ Інформація про дивіденди.pdf
 • 10_ Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.pdf
 • 11_ Відомості про цінні папери емітента_ 11_1_ Інформація про випуски акцій.pdf
 • 13_ Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента_ 13_1_ Інформація про основні засоби емітента.pdf
 • 13_ Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента_ 13_2_ Інформація щодо вартості чистих активів.pdf
 • 13_ Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента_ 13_3_ Інформація про зобов'язання емітента.pdf
 • 15_ Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду.pdf
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан).pdf
 • Звіт про власний капітал.pdf
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).pdf
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).pdf
 • Інформація про стан корпоративного управління_ Загальні збори акціонерів.pdf
 • Інформація про стан корпоративного управління_ Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.pdf
 • Інформація про стан корпоративного управління_ Органи управління.pdf
 • Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.pdf

СКАЧАТЬ